बिदेश

बिदेश

“बिदेश” टेक्नेआँगन, ओतलाग्नेछानो नभएपछछ गन्द्रकसग खानेएकैमानो नभएपछछ छोरीको इच्छाहरुलेउदारोमा पहाड चढेपछछ आमाको िाथ र िाको दमको दिाइले घर छछनननमानेपछछ मेरो गररिीको अचानोमा साहका ब्याज र स्याजका खकरी लगातार िज्रेपछी म राहदानीमा छाप लगाउन िाध्य...

more